Nov 12, 2019   7:03 p.m. Svätopluk
Academic information system

Course syllabus D1-MKP - Metóda konečných prvkov (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MKP
Názov predmetu: Metóda konečných prvkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s teoretickými a algoritmickými aspektami metódy konečných prvkov na riešenie okrajových úloh pre eliptické a parabolické parciálne diferenciálne rovnice.
 
Stručná osnova predmetu:
- Integrálna formulácia okrajových úloh pre obyčajné a parciálne diferenciálne rovnice, Ritz-Rayleighova a Galerkinova metóda.
- Riešenie okrajových úloh metódou konečných prvkov v jednej a viac dimenziách s využitím systémov Mathematica a ANSYS.
- Aproximačné funkcie, numerická integrácia, adaptívne siete a počítačová realizácia metódy konečných prvkov.
- Riešenie nestacionárnych úloh metódou konečných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDDY, J N. An introduction to the finite element method. New York : McGraw-Hill, 1993. 684 s. ISBN 0-07-112799-2.
BRENNER, S C. -- SCOTT, L. The mathematical theory of finite element methods. New York : Springer Verlag, 2002. 361 s. ISBN 0-387-95451-1.
THOMÉE, V. Galerkin finite element methods for parabolic problems. Berlin : Springer Verlag, 1997. 302 s. ISBN 3-540-63236-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: