Jul 24, 2019   6:20 a.m. Vladimír
Academic information system

Course syllabus D1-MMPVD - Matematické metódy v prúdení, vedení a difúzii (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MMPVD
Názov predmetu: Matematické metódy v prúdení, vedení a difúzii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie doktorandov s matematickými modelmi a numerickými metódami používanými pri riešení úloh hydrodynamiky ako aj teplotných a difúznych úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
- Rovnica vedenia tepla, difúzie a prúdenia v pórovitom prostredí.
- Rovnica spojitosti, Eulerove rovnice prúdenia ideálneho plynu.
- Navier – Stokesove rovnice pre viskózne prúdenie.
- Reynoldsove rovnice pre turbulentné prúdenie.
- Numerické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc – metóda konečných prvkov a konečných objemov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REDDY, J. An Introduction to the Finite Element. New York : McGraw-Hill, 1993. 684 s. ISBN 0-07-112799-2.
LEVEQUE, R J. Finite volume methods for hyperbolic problems. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 558 s. ISBN 0-521-00924-3.
FEISTAUER, M. Mathematical methods in fluid dynamics. London: Longman Scientific and Technical, 1992. 657 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: