Jul 22, 2019   5:20 a.m. Magdaléna
Academic information system

Course syllabus D1-ZFLJA - Základy fuzzy logiky a jej aplikácie (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-ZFLJA
Názov predmetu: Základy fuzzy logiky a jej aplikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s relatívne novým fenoménom fuzzy pohľadu na vybrané partie klasickej matematiky, logiky (približná dedukcia) a riadenia (Mamdaniho a Takagi-Sugenov model). Osvojiť si mechanizmus fuzzy dedukcie a fuzzy modelovania v riadiacich systémoch a v aplikáciách umelej inteligencie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Klasická výroková logika.
- Základy fuzzy logiky, fuzzy logické spojky, fuzzy modus ponens.
- Základy teórie fuzzy množín, fuzzy aritmetika.
- Fuzzy relácie a operácie s nimi.
- Fuzzy dedukcia vo fuzzy modelovaní, zovšeobecnený modus ponens a modus tollens.
- Mamdaniho metóda odvodzovania, kompozičné pravidlo, niektoré fuzzy regulátory.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Klement, E. P. – Mesiar, R. – Pap, E.: Triangular Norms. Kluwer Academic Publ., London 2000
Klir, J.G. – Bo Yuan: Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall 1995
Nguyen, H. T. – Walker, E. A.: Fuzzy Logic, Chapman and Hall, NY 2000
Novák, V.: Základy fuzzy modelování, BEN, Praha 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: