Aug 24, 2019   9:55 p.m. Bartolomej
Academic information system

Course syllabus B1-DESK - Deskriptívna geometria (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-DESK
Názov predmetu: Deskriptívna geometria
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Rovnobežné premietanie a afinita (dotácia 2/2)
 
a.Vlastnosti rovnobežného premietania, základné pojmy, invarianty, deliaci pomer, priemet základných geometrických útvarov.
b.Kolmé premietanie a jeho vlastnosti.
c.Perspektívna afinita medzi dvoma rovinami a v rovine, jej definícia, vlastnosti a použitie. Obraz kružnice v afinite - afinné vlastnosti elipsy.

2.Kolmé premietanie v zobrazovacích metódach (dotácia 6/6)
 
a.Mongeova projekcia - obraz základných geometrických útvarov. Polohové a metrické úlohy v Mongeovej projekcii.
b.Kótované premietanie - zobrazenie bodu, priamky, roviny, spád, interval. Polohové a metrické úlohy v kótovanom premietaní.
c.Aplikácie kótovaného premietania:
 - riešenie striech (odbory PSA a TMS),
 - úlohy na topografických plochách (GAK, VHVS, IKDS, STOP).

3.Axonometria (dotácia 8/8)
 
a.Definícia axonometrie, Polkeho veta, špeciálne druhy šikmej axonometrie - vojenská, kavalierna, atď. Polohové úloh, redukčná metóda.
b.Kolmá axonometria, vlastnosti axonometrického trojuholníka, riešenie úloh v kolmej axonometrii.
c.Úlohy na jednoduchých plochách a telesách. Rovinné rezy a priesečníky s priamkou v Mongeovej projekcii a axonometrii. (odbory PSA, TMS, VHVS, IKDS, IŽP)
d.Blokdiagram - obraz topografickej plochy v axonometrii. (odbor GaK)

4.Stredové premietanie a lineárna perspektíva. Konštrukcie objektov pomocou voľných a viazaných metód. (dotácia 6/6)
 
a.Stredové premietanie a lineárna perspektíva - základné pojmy, polohové a metrické úlohy.
b.Stredové premietanie a lineárna perspektíva - konštrukcie objektov pomocou voľných a viazaných metód.

5.Plochy technickej praxe (dotácia 4/4)
 
a.Skrutkové plochy, priamkové plochy nerozvinuteľné, ich rozdelenie a geometrické vlastnosti. (odbory PSA, TMS, VHVS, IKDS, IŽP)
b.Rotačné plochy - definícia, vlastnosti, kvadratické plochy, parametrické vyjadrenie rotačných plôch, obraz rotačnej plochy v kolmej axonometrii a Mongeovej projekcii, zemepisná sieť na guľovej ploche a rotačnom elipsoide v axonometrii. (odbor GaK)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: