Dec 12, 2019   1:36 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus BV1-DIKA - Digitálna kartografia (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-DIKA
Názov predmetu: Digitálna kartografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované a odovzdané všetky programy.
Počas semestra úspešne absolvované 2 testy - získanie min. 56% bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozšírenie vedomostí a praktických skúseností o problematiku tvorby tematických kartografických diel pomocou metód počítačovej kartografie. Študent získa praktické znalosti o technologickom postupe spracovania tematických digitálnych máp. Osvojí si základy práce v rámci publikovania a vizualizácie kartografických diel na webe.
 
Stručná osnova predmetu:
- vyhľadávanie a klasifikácia tematických negrafických údajov,
- spracovanie grafických a mapových podkladov,
- tvorba tematických digitálnych máp,
- vizualizácia interaktívnych a dynamických máp,
- elektronické publikovanie kartografických diel na webe.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kartografie a geoinformatika, Multimediální učebnice. [on-line]. Dostupné na: http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/
Kartografie, e-learningový portál o tvorbě map. [on-line]. Dostupné na: http://kartografie.fsv.cvut.cz/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Róbert Fencík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: