24. 8. 2019  17:29 Bartolomej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-DFMA - Dejiny a filozofia matematiky (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-DFMA
Názov predmetu: Dejiny a filozofia matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
referát počas semestra, obhájenie seminárnej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa široký prehľad o histórii matematiky a informatiky, hlavných medzníkoch a postavách v jej vývoji od obdobia staroveku až po súčasnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
- Staroveká a grécka matematika, od Pytagora k Euklidovi.
- Európsky stredovek a renesancia v matematike.
- Číselné sústavy, reálne čísla, komplexné čísla, kvaternióny.
- Limity a nekonečne malé veličiny – Newton a Leibniz. Nekonečno v matematike.
- História a základy šifrovania.
- Vývoj teórie množín a logiky.
- Matematika a iné oblasti (prírodné vedy, informatika, umenie).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MAREŠ, M. Příběhy matematiky: Stručná historie královny věd. Příbram : Pistorius, 2008. 334 s. ISBN 978-80-87053-16-4.
ZNÁM, Š. Dejiny a filozofia matematiky. Bratislava: Alfa, 1986. 239 s.
ZLATOŠ, P. Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou: Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Godelových vetách. Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1995. 208 s. ISBN 80-88778-09-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
predmet ukazuje vývoj a prepojenie jednotlivých oblastí matematiky, dáva študentom nadhľad na štruktúru a prepojenie matematických oblastí s inými oblasťami poznania
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 25

ABCDEFX
80,0 %20,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Ľubica Staneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: