Nov 19, 2019   4:10 a.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus B1-FUA - Funkcionálna analýza (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FUA
Názov predmetu: Funkcionálna analýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Obyčajné diferenciálne rovnice (B1-ODR) a úspešne absolvované Parciálne diferenciálne rovnice (B1-PDR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované písomky.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z teórie vybraných Hilbertových, lineárnych normovaných a metrických priestorov, teórie lineárnych operátorov a funkcionálov, Sobolevových priestorov. Oboznámi sa s variačnou formuláciou eliptických okrajových úloh, s existenciou variačných riešení a konvergenciou približných riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
- Hilbertove, lineárne normované a metrické priestory.
- Lineárne operátory a funkcionály, a ich vlastnosti. Rieszova veta, veta o minime kvadratického funkcionálu.
- Sobolevove priestory, stopy funkcií.
- Variačná formulácia eliptických okrajových úloh.
- Existencia variačných riešení eliptických úloh, Lax – Milgramova veta.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REKTORYS, K. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. Praha : Academia, 1974. 600 s.
KUFNER, A. -- JOHN, O. -- FUČÍK, S. Function Spaces. Praha : ČSAV, 1977. 454 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
16,7 %10,0 %26,7 %30,0 %16,6 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Medľa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: