Feb 21, 2020   11:36 a.m. Eleonóra
Academic information system

Course syllabus B1-I1_C - Informatics 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-I1_C
Názov predmetu: Informatics 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy
Vypracovávanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Základy práce v tabuľkovom procesore MS Excel. Riešenie štatistických úloh pomocou MS Excel.
Používanie interaktívnych prvkov pri experimentovaní, tvorba vlastných funkcií,
práca s makrami. Základy regresnej analýzy pomocou MS Excel.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úvod do Excelu. Práca so zošitmi, listami a oknami, súbormi a dokumentmi. Práca s referenciami, vytváranie vzorcov a automatické výpočty.
• Vkladanie funkcií, prehľad technických funkcií, vytváranie vlastných funkcií. Kreslenie grafov. Riešenie rovníc. Newtonova metóda.
• Popisná štatistika. Frekvenčné tabuľky a histogramy. Analytické nástroje.
• Makrá, ovládacie prvky Excelu, číselníky, posúvače, pole so zoznamom.
• Regresná analýza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHESTER, T. Excel 7 pro Windows 95. Praha : Grada, 1996. 812 s. ISBN 80-7169-314-6.
KRIVÁ, Z. Information Technology I: Excel basics for engineers. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 64 s. ISBN 978-80-227-3661-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
5,1 %18,6 %22,0 %15,3 %37,3 %1,7 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Peter Smrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: