Dec 14, 2019   9:41 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus BV1-ML - Matematická logika (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-ML
Názov predmetu: Matematická logika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test, podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z matematickej logiky s dôrazom na korektné matematické uvažovanie, odvodzovanie a dôkazy. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť aplikovať svoje poznatky na logicky správne formulovanie viet, hypotéz, odvodzovania a dôkazov, bude vedieť vyhodnocovať pravdivostnú hodnotu výrokov a bude poznať základné výsledky v logike prvého rádu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Výroky, pravdivostná hodnota, výroková logika a jej úplnosť.
• Kvantifikátory a funktory, logika prvého rádu.
• Formulovanie a dokazovanie matematických tvrdení v logike prvého rádu.
• Základy teórie množín.
• Axiomatické systémy a ich modely.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. Algebra a diskrétna matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 493 s. ISBN 978-80-227-2934-5.
SOCHOR, A. Klasická matematická logika. Praha : Univerzita Karlova, 2001. 402 s. ISBN 80-246-0218-0.
HURLEY, P J. A Concise Introduction to Logic. Belmont : Thomson, 2006. 656 s. ISBN 0-495-00697-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
60,0 %20,0 %0 %0 %10,0 %10,0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: