Jul 16, 2019   4:16 p.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus B1-MAT1 - Matematika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MAT1
Názov predmetu: Matematika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 1. semester
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 1. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zisk aspoň 21 bodov (zo 40) z monitorovacieho testu z matematiky, dosiahnutie minimálne 13 bodov počas semestra (z toho aspoň 8 bodov z písomiek písaných počas cvičení a zároveň aspoň 5 bodov z odpovedí na cvičeniach), získanie minimálne 56 bodov v súčte z písomiek z cvičení, ústnych odpovedí na cvičeniach a z písomnej záverečnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Obsahová náplň predmetu je rozdelená do dvoch častí. V prvej získa študent vedomosti zo základov lineárnej algebry (vrátane vlastných čísel a vlastných vektorov). Naučí sa riešiť sústavy lineárnych rovníc a získa poznatky z analytickej geometrie v trojrozmernom priestore. V druhej časti semestra získa študent vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej vrátane inžinierskych a geometrických aplikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Matice, determinanty.
• Sústavy lineárnych rovníc, metódy ich riešenia.
• Vlastné čísla a vlastné vektory.
• Geometrické aplikácie lineárnej algebry.
• Vlastnosti funkcií jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet funkcie jednej premennej s aplikáciami v inžinierskej praxi.
• Základy integrálneho počtu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
ELIÁŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 1.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 291 s.
HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ELIAŠ, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 2. časť. Bratislava : Alfa, 1986. 317 s.
IVAN, J. Matematika 1: Príručka pre vysoké školy. Bratislava : Alfa, 1983. 704 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3210

ABCDEFX
11,3 %13,0 %21,1 %23,8 %23,2 %7,6 %
Vyučujúci: Ing. Andrea Ábrahámová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Dominika Ballová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Balázs Kósa (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Smrek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Oľga Stašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Šagát (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alexandra Šipošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Vavríková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: