Jul 23, 2019   1:53 p.m. Oľga
Academic information system

Course syllabus B1-M3_C - Mathematics 3 (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-M3_C
Názov predmetu: Mathematics 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - bakalársky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Záverečný písomný test, podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z nekonečných radov a mocninných radov. Získa praktické skúsenosti z aplikácie Fourierových radov. Pochopí princípy výpočtu dvojných a trojných integrálov v 2- a 3-rozmernom priestore.
 
Stručná osnova predmetu:
- Nekonečné rady, konvergencia a sumácia nekonečných radov.
- Mocninné rady. Mocninné rady pre dôležité typy funkcií.
- Fourierove rady, ich výpočet a aplikácie.
- Dvojný a trojný integrál, výpočet a aplikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SALAS, S L. -- HILLE, E. Calculus: One and several variables. New York : Wiley&Sons, 1990. 113 s. ISBN 0-471-61195-6.
WYLIE, R C. -- BARRET, L C. Advanced engineering mathematics. New York : McGraw-Hill, 1995. 1362 s. ISBN 0-07-113543-X.
GHORPADE, S R. -- LIMAYE, B V. A Course in Multivariable Calculus and Analysis. New York : Springer Science-Business Media, 2010. 475 s. ISBN 978-1-4419-1620-4.
THOMAS, G B. Calculus. New York : Addison Wesley, 2001. 1256 s. ISBN 0-201-44141-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

ABCDEFX
18,5 %3,7 %25,9 %14,8 %25,9 %11,2 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: