Nov 19, 2019   9:15 p.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus B1-OS - Operačné systémy (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-OS
Názov predmetu: Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Programovanie v jazyku C (B1-PJC)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základmi operačných systémov typu Unix, programovaním v shelli, základmi programovania v jazyku Python.
 
Stručná osnova predmetu:
- Princípy a architektúra OS Unix/Linux a Windows.
- Základy práce so systémom, príkazový riadok.
- Súborový systém.
- Užívatelia a skupiny.
- Procesy, rúry, signály.
- Prehľad základných utilít.
- Programovanie v shelli, skripty.
- Programovací jazyk Python.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BACH, M J. The design of the UNIX operating system. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1988. 471 s.
VYCHODIL, V. Operační systém Linux: Příručka českého uživatele. Brno : CP Books, 2005. 260 s. ISBN 80-7226-333-1.
LUTZ, M. -- ASCHER, D. Naučte se Python. Praha : Grada Publishing, 2007. 339 s. ISBN 80-247-0367-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
12,5 %6,3 %9,4 %37,5 %31,3 %3,0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: