Jul 16, 2019   0:07 a.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus B1-O - Optimalizácia (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-O
Názov predmetu: Optimalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra vypracovanie zadaní.
Získanie minimálne 50% bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s optimalizačnými algoritmami a ich analýzou pre riešenie úloh lineárneho, celočíselného a kvadratického programovania, získa zručnosti v aplikácii simplexovej metódy, pri analýze senzitivity a hľadaní extrémov nelineárnych účelových funkcií pri nelineárnych ohraničeniach.
 
Stručná osnova predmetu:
- Absolútne extrémy funkcií viac premenných pri lineárnej účelovej funkcii a lineárnych ohraničeniach - lineárne programovanie.
- Algoritmus simplexovej metódy, duálna úloha, tieňové ceny a analýza senzitivity.
- Celočíselné lineárne programovanie.
- Extrémy funkcií pri nelineárnej účelovej funkcii a nelineárnych ohraničeniach
- Kuhn-Tuckerove podmienky.
- Kvadratické programovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WINSTON, W. Operations research, applications and algorithms. Boston: Duxbury Press, 1987. 1000 s.
KNOR, M. Lineárna a nelineárna optimalizácia. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 98 s. ISBN 978-80-227-3102-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
28,1 %34,4 %6,3 %9,4 %18,8 %3,0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alexandra Šipošová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: