23. 1. 2020  0:37 Miloš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BV1-ALST - Algebraické štruktúry (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: BV1-ALST
Názov predmetu: Algebraické štruktúry
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test, podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z algebraických štruktúr s dôrazom na pologrupy, grupy, polia, čiastočne usporiadané množiny a zväzy. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť aplikovať získané poznatky na prácu s algebraickými štruktúrami v geopmetrii, v reprezentáciách dátových štruktúr a v ďalších oblastiach.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy: Binárne operácie a ich vlastnosti, pologrupy a grupy.
• Cyklické, komutatívne, dihedrálne, permutačné a maticové grupy.
• Konečné polia a ich aplikácie v kryptografii a kódovaní.
• Čiastočne usporiadané množiny a zväzy.
• Aplikácie čiastočne usporiadaných množín v reprezentáciách dátových štruktúr.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. Algebra a diskrétna matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 493 s. ISBN 978-80-227-2934-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (tútor) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: