Jan 21, 2020   0:01 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus I1-AJ2 - Anglický jazyk (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Anglický jazyk
Kód predmetu: I1-AJ2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mariana Sarkociová Remešíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie a zdokonalenie jazykových vedomostí z aplikovanej matematiky a schopnosti analyzovať, sumarizovať a samostatne prezentovať vedecký text. Zdokonalenie rečových zručností a schopností v profesionálnej komunikácii.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Prezentácie odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Terminológia z oblasti matematiky, informatiky a inžinierskych technológií.
- Komunikácia na akademickej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná prednášajúcim

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 1/1 - prezenčná metóda, 26 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: