Jan 28, 2020   9:29 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus I1-AJ2 - Anglický jazyk (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
- Štúdium odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Prezentácie odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Terminológia z oblasti matematiky, informatiky a inžinierskych technológií.
- Komunikácia na akademickej úrovni.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: