13. 12. 2019  8:15 Lucia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_MP - Diplomová práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-DP_MP
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie diplomovej práce a jej kladné hodnotenie školiteľom a oponentom.
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie poznatkov nadobudnutých v rámci študijného programu, s dôrazom na stanovenie a analýzu metód potrebných k riešeniu problematiky, štúdium domácej a zahraničnej literatúry s cieľom dosiahnuť originálny výsledok buď z hľadiska vytvorených metód riešenia alebo z hľadiska novej aplikácie matematicko-počítačového modelovania.
 
Stručná osnova predmetu:
- Matematická formulácia problému, ktorý je obsahom diplomovej práce.
- Matematická analýza problému.
- Numerická, štatistická respektíve optimalizačná analýza problému.
- Implementácia navrhnutých metód na počítači.
- Riešenie reálneho problému navrhnutou metódou.
- Diskusia a zhrnutie výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Zadaná bude individuálne vedúcimi diplomových prác s ohľadom na zameranie samotnej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
73,7 %21,1 %5,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: