Jan 24, 2020   9:23 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus I1-DP_MP - Diplomová práca (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Diplomová práca
Kód predmetu: I1-DP_MP
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie poznatkov nadobudnutých v rámci študijného programu, s dôrazom na stanovenie a analýzu metód potrebných k riešeniu problematiky, štúdium domácej a zahraničnej literatúry s cieľom dosiahnuť originálny výsledok buď z hľadiska vytvorených metód riešenia alebo z hľadiska novej aplikácie matematicko-počítačového modelovania.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Matematická formulácia problému, ktorý je obsahom diplomovej práce.
- Matematická analýza problému.
- Numerická, štatistická respektíve optimalizačná analýza problému.
- Implementácia navrhnutých metód na počítači.
- Riešenie reálneho problému navrhnutou metódou.
- Diskusia a zhrnutie výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Zadaná bude individuálne vedúcimi diplomových prác s ohľadom na zameranie samotnej práce.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: projektová práca
Rozsah a metóda: 0/11 - prezenčná metóda, 132 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: štátna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: