28. 2. 2020  9:23 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MA2 - Matematická analýza 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-MA2
Názov predmetu: Matematická analýza 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomné testy počas semestra (50%), záverečný písomný test (30%), záverečná ústna skúška (20%); podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z Fourierových a ortogonálnych radov, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných, vektorového diferenciálneho a integrálneho počtu, krivkových a plošných integrálov. Po úspešnom ukončení predmetu študent bude vedieť analyzovať priebeh funkcie viac premenných a aplikovať poznatky z vektorového diferenciálneho a integrálneho počtu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Fourierove rady a ortogonálne rady.
• Diferenciálny a integrálny počet reálnej a vektorovej funkcie viac premenných.
• Lokálne a viazané extrémy.
• Krivkové a plošné integrály.
• Greenova veta, Gauss – Ostrogradského veta a Stokesova veta.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOCK, I. -- HORNIAČEK, J. Matematická analýza 3. Bratislava : Alfa, 1990. 344 s. ISBN 80-05-00433-8.
BOCK, I. -- RUDOLF, B. Krivkové a plošné integrály: (pre predmet Matematická analýza 3). Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 69 s. ISBN 80-227-1560-3.
BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha : SNTL, 1986. 579 s.
MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava : Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.
WEBB, J. Functions of several real variables. New York : Ellis Horwood, 1991. 289 s. ISBN 0-13-763434-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
23,4 %10,6 %25,5 %25,5 %15,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: