7. 4. 2020  0:27 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MA2 - Matematická analýza 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Matematická analýza 2
Kód predmetu: B1-MA2
Ukončenie a kredity: skúška (7 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z Fourierových a ortogonálnych radov, diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných, vektorového diferenciálneho a integrálneho počtu, krivkových a plošných integrálov. Po úspešnom ukončení predmetu študent bude vedieť analyzovať priebeh funkcie viac premenných a aplikovať poznatky z vektorového diferenciálneho a integrálneho počtu.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Fourierove rady a ortogonálne rady.
• Diferenciálny a integrálny počet reálnej a vektorovej funkcie viac premenných.
• Lokálne a viazané extrémy.
• Krivkové a plošné integrály.
• Greenova veta, Gauss – Ostrogradského veta a Stokesova veta.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOCK, I. -- HORNIAČEK, J. Matematická analýza 3. Bratislava : Alfa, 1990. 344 s. ISBN 80-05-00433-8.
BOCK, I. -- RUDOLF, B. Krivkové a plošné integrály: (pre predmet Matematická analýza 3). Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 69 s. ISBN 80-227-1560-3.
BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha : SNTL, 1986. 579 s.
MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava : Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.
WEBB, J. Functions of several real variables. New York : Ellis Horwood, 1991. 289 s. ISBN 0-13-763434-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 3/4 – prezenčná metóda, 91 hodín za semester.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: