Nov 19, 2019   11:12 a.m. Alžbeta
Academic information system

Course syllabus IV1-MODG - Modelovanie geoúdajov (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-MODG
Názov predmetu: Modelovanie geoúdajov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť sa s relatívne novým fenoménom fuzzy pohľadu na vybrané partie klasickej matematiky a logiky. Získať vedomosti zo základov modelovania v databázach, resp. geodatabázach. Získať praktické skúsenosti s prehľadávaním databáz, počítačovým modelovaním a analýzou údajov. Pochopiť princípy pravdepodobnostného a štatistického modelovania a analyzovania údajov; regresných modelov, interakčných modelov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Teória fuzzy množín
• Základy fuzzy logiky
• Fuzzy podobnosť
• Fuzzy miery a interakcia vyhľadávacích kritérií
• Základy modelovania v databázach a v geodatabázach.
• Štatistické a pravdepodobnostné modelovanie údajov.
• Počítačové modelovanie a analýza údajov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLESÁROVÁ, A. -- KOVÁČOVÁ, M. Fuzzy množiny a ich aplikace. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 160 s. ISBN 80-227-2036-4.
GRABISCH, M. -- MUROFUSHI, T. -- SUGENO, M. Fuzzy Measures and Integrals: Theory and Applications. Heidelberg : Springer Verlag London, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Ľubica Staneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: