Jan 25, 2020   5:20 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus I1-OPT2 - Optimalizácia 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Optimalizácia 2
Kód predmetu: I1-OPT2
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s metódami dynamického a nelineárneho programovania, Bellmanovým princípom optimality a stochastickými optimalizačnými metódami v praktických aplikáciách.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Klasifikácia optimalizačných problémov
• Spojitá a diskrétna optimalizácia.
• Dynamické programovanie a príklady jeho použitia, Bellmanov princíp optimality.
• Stochastická optimalizácia - algoritmus simulovaného žíhania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRUNOVSKÝ, P. Matematická teória optimálneho riadenia. Bratislava : Alfa, 1980. 196 s.
WINSTON, W. Operations research, applications and algorithms. Boston: Duxbury Press, 1987. 1000 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 2/2 - prezenčná metóda, 52 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: