Jan 24, 2020   6:41 a.m. Timotej
Academic information system

Course syllabus I1-OPT2 - Optimalizácia 2 (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-OPT2
Názov predmetu: Optimalizácia 2
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
• Klasifikácia optimalizačných problémov
• Spojitá a diskrétna optimalizácia.
• Dynamické programovanie a príklady jeho použitia, Bellmanov princíp optimality.
• Stochastická optimalizácia - algoritmus simulovaného žíhania.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: