Jul 24, 2019   9:22 a.m. Vladimír
Academic information system

Course syllabus I1-PALG - Paralelné algoritmy (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PALG
Názov predmetu: Paralelné algoritmy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 bodov z celkového hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z tvorby paralelných algoritmov pomocou rozhraní MPI – Message-Passing Interface, OpenMP – Open Multi-Processing, programovania mnohojadrových grafických procesorov – CUDA, OpenCL a ich implementácií na moderných paralelných počítačových architektúrach.
 
Stručná osnova predmetu:
- Typy architektúr paralelných počítačových systémov (multiprocesorové architektúry, systémy so zdieľanou a distribuovanou pamäťou)
- Základy algoritmizácie pre vysokovýkonné paralelné počítačové systémy (modely paralelných algoritmov, ich klasifikácia a otázky zložitosti)
- Algoritmy numerickej matematiky (lineárna algebra, numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc) a ich implementácia na moderných paralelných počítačových architektúrach
- Implicitné použitie vlákien - OpenMP
- Programovanie systémov s distribuovanou pamäťou - MPI
- Programovanie mnohojadrových grafických procesorov - CUDA, OpenCL
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERLIHY, M. -- SHAVIT, N. The Art of Multiprocessor Programming. Burlington : Morgan Kaufmann Publishers, 2008. 508 s. ISBN 978-0-12-370591-4.
AOYAMA, Y. -- NAKANO, J. Practical MPI Programming. Austin, Texas: IBM, 1999. 236 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
31,3 %15,6 %43,8 %9,3 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Róbert Čunderlík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: