Feb 18, 2020   11:35 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus B1-SPR - Seminár z programovania (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SPR
Názov predmetu: Seminár z programovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra – účasť na prednáškach a cvičeniach, úspešné odovzdanie aspoň 56% zadaní. Klasifikovaný zápočet – získanie minimálne 56 % bodov z programu a záverečnej písomky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zdokonalí v metódach a prostriedkoch tvorby programov v programovacom jazyku C a naučí sa v ňom implementovať zložitejšie algoritmy.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štrukturalizácia programu, štruktúrované premenné, smerníky a funkcie v jazyku C
- Práca s externými súbormi
- Základné algoritmy a údajové štruktúry, rekurzia
- Úvod do výpočtovej zložitosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budejovice: Kopp, 1997.
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Brno : Computer Press, 2006. 286 s. ISBN 80-251-0897-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

ABCDEFX
18,6 %14,0 %23,3 %14,0 %23,3 %6,8 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: