Aug 23, 2019   5:07 a.m. Filip
Academic information system

Course syllabus B1-SMA2 - Softvér (Mathematica 2) (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Softvér (Mathematica 2)
Kód predmetu: B1-SMA2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Matej Medľa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oľga Stašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s matematickým softvérom Mathematica, určeným na symbolické a numerické výpočty, grafiku v rovine a priestore, prácu s vektormi a maticami, diferenciálny a integrálny počet a ďalšie metódy aplikovanej matematiky. Tieto budú použité jednak na ilustráciu matematických pojmov z teoretických prednášok, ako aj na praktické symbolické a numerické výpočty.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Derivácie, integrály funkcie viac premenných, krivkové a plošné integrály.
- Extrémy funkcií viac premenných.
- Vektorový diferenciálny počet.
- Grafika v priestore.
- Vlastné čísla a vlastné vektory matíc.
- Užívateľské funkcie, programovanie v systéme Mathematica.
- Práca s externými súbormi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WOLFRAM, S. Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading : Addison-Wesley Publishing Company, 961 s. ISBN 0-201-51507-5.
KOMORNÍKOVÁ, M. -- MIKULA, K. Výpočtový systém mathematica. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 193 s. ISBN 80-227-1123-3.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 1/1 - prezenčná metóda, 26 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: