Sep 28, 2020   1:42 p.m. Václav
Academic information system

Course syllabus B1-ZKM - Základné kvantitatívne metódy (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-ZKM
Názov predmetu:
Základné kvantitatívne metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Matematika 1 (B1-MAT1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test. Skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s úvodnými pojmami z teórie pravdepodobnosti a so základnými pojmami z popisnej štatistiky, ako sú náhodné veličiny, ich rozdelenia a číselné charakteristiky, s teóriou bodových a intervalových odhadov, testovaním štatistických hypotéz a korelačnou a regresnou analýzou empirických súborov meraní. Po ukončení predmetu by mal byť schopný analyzovať a spracovať súbory reálnych štatistických dát z oblasti krajinného plánovania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Populácia a náhodný výber. Diskrétne a spojité náhodné veličiny.
• Popisná štatistika, bodové a intervalové odhady parametrov populácie (priemer, modus, medián, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti...)
• Prvotné grafické spracovanie štatistických súborov, histogram, škatulový graf ...
• Náhodná veličina, distribučná funkcia, spojité a diskrétne rozdelenia náhodných veličín.
• Pravdepodobnostné funkcie, empirické a teoretické kumulatívne distribučné funkcie, základné typy pravdepodobnostných funkcií využívaných v krajinnom inžinierstve.
• Určovanie momentov a základné metódy fitovania pravdepodobnostných funkcií. Ukazovatele kvality fitovania vrátane grafických metód.
• Základy testovania štatistických hypotéz. Štruktúra testovania hypotéz. Príklad hypotéz: t-test alebo chi^2-test.
• Korelačná a regresná analýza. Predpoklady (normalita, nezávislosť, linearita, homoskedascita...) a diagnóza lineárnej regresie (r, R-square adjusted a normálizovaný, RMSE, MAE, AIC atď). Odľahlé hodnoty, influential observation
• Algoritmy pre výber premenných do viacnásobnej lineárnej regresie (stepwise regression, lasso)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha : SNTL, 1985. 346 s.
KALICKÁ, J. -- KRIVÁ, Z. Praktická štatistika v Exceli. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 258 s. ISBN 80-227-2295-2.
VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.

Odporúčaná:
Kalina, M. - Bacigál, T., - Schiesslová, H., Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, STU v Bratislave, 2010
2. HELSEL, D.R. – HIRSCH, R.M.: Statistical Methods in Water Resources. U.S. Geological Survey, Techniques of Water-Resources Investigations Book 4, Chapter A3. http://pubs.usgs.gov/twri/twri4a3/html/toc.html

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Podmieňujúce predmety: Úspešné absolvovanie predmetu Matematika 1
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A
BC
D
EFX
27,3 %
21,2 %
3,0 %
18,2 %
30,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: