Oct 27, 2020   10:58 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus B1-ZKM - Základné kvantitatívne metódy (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Základné kvantitatívne metódy
Kód predmetu:
B1-ZKM
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s úvodnými pojmami z teórie pravdepodobnosti a so základnými pojmami z popisnej štatistiky, ako sú náhodné veličiny, ich rozdelenia a číselné charakteristiky, s teóriou bodových a intervalových odhadov, testovaním štatistických hypotéz a korelačnou a regresnou analýzou empirických súborov meraní. Po ukončení predmetu by mal byť schopný analyzovať a spracovať súbory reálnych štatistických dát z oblasti krajinného plánovania.
 
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Matematika 1
 
Stručná osnova predmetu:
• Populácia a náhodný výber. Diskrétne a spojité náhodné veličiny.
• Popisná štatistika, bodové a intervalové odhady parametrov populácie (priemer, modus, medián, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti...)
• Prvotné grafické spracovanie štatistických súborov, histogram, škatulový graf ...
• Náhodná veličina, distribučná funkcia, spojité a diskrétne rozdelenia náhodných veličín.
• Pravdepodobnostné funkcie, empirické a teoretické kumulatívne distribučné funkcie, základné typy pravdepodobnostných funkcií využívaných v krajinnom inžinierstve.
• Určovanie momentov a základné metódy fitovania pravdepodobnostných funkcií. Ukazovatele kvality fitovania vrátane grafických metód.
• Základy testovania štatistických hypotéz. Štruktúra testovania hypotéz. Príklad hypotéz: t-test alebo chi^2-test.
• Korelačná a regresná analýza. Predpoklady (normalita, nezávislosť, linearita, homoskedascita...) a diagnóza lineárnej regresie (r, R-square adjusted a normálizovaný, RMSE, MAE, AIC atď). Odľahlé hodnoty, influential observation
• Algoritmy pre výber premenných do viacnásobnej lineárnej regresie (stepwise regression, lasso)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha : SNTL, 1985. 346 s.
KALICKÁ, J. -- KRIVÁ, Z. Praktická štatistika v Exceli. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 258 s. ISBN 80-227-2295-2.
VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.

Odporúčaná:
Kalina, M. - Bacigál, T., - Schiesslová, H., Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, STU v Bratislave, 2010
2. HELSEL, D.R. – HIRSCH, R.M.: Statistical Methods in Water Resources. U.S. Geological Survey, Techniques of Water-Resources Investigations Book 4, Chapter A3. http://pubs.usgs.gov/twri/twri4a3/html/toc.html

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Priebežný test 40%
skúška (záverečný test) 60%
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: