4. 6. 2020  4:36 Lenka
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-ZKM - Základné kvantitatívne metódy (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-ZKM
Názov predmetu:
Základné kvantitatívne metódy
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Populácia a náhodný výber. Diskrétne a spojité náhodné veličiny.
• Popisná štatistika, bodové a intervalové odhady parametrov populácie (priemer, modus, medián, smerodajná odchýlka, intervaly spoľahlivosti...)
• Prvotné grafické spracovanie štatistických súborov, histogram, škatulový graf ...
• Náhodná veličina, distribučná funkcia, spojité a diskrétne rozdelenia náhodných veličín.
• Pravdepodobnostné funkcie, empirické a teoretické kumulatívne distribučné funkcie, základné typy pravdepodobnostných funkcií využívaných v krajinnom inžinierstve.
• Určovanie momentov a základné metódy fitovania pravdepodobnostných funkcií. Ukazovatele kvality fitovania vrátane grafických metód.
• Základy testovania štatistických hypotéz. Štruktúra testovania hypotéz. Príklad hypotéz: t-test alebo chi^2-test.
• Korelačná a regresná analýza. Predpoklady (normalita, nezávislosť, linearita, homoskedascita...) a diagnóza lineárnej regresie (r, R-square adjusted a normálizovaný, RMSE, MAE, AIC atď). Odľahlé hodnoty, influential observation
• Algoritmy pre výber premenných do viacnásobnej lineárnej regresie (stepwise regression, lasso)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: