24. 7. 2019  6:51 Vladimír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_MPE_PROC - Modelovanie a prognózovanie ekonomických procesov (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_MPE_PROC
Názov predmetu: Modelovanie a prognózovanie ekonomických procesov
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do prognostických metód.
Univerzálne metódy – brainstorming, panel expertov, participatívne metódy.
Štrukturálne metódy – krížová interakcia, systémový prístup, koleso budúcnosti.
Procedurálne metódy – analýza časových radov, extrapolácia trendu.
Metóda Delphi.
ARIMA modely.
Simulácie, hry a umelá inteligencia.
Neurónové siete.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: