17. 7. 2019  0:43 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_FILOZOF - Filozofia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Filozofia
Kód predmetu: B_FILOZOF
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: PhDr. Tatjana Šimanovská, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o bohatstve a rozmanitosti filozofického myslenia a na ich základe dokáže rozvíjať vlastné kreatívne, invenčné, kritické a systémové myslenie s dôrazom na interdisciplinárnosť, etiku, estetiku, humanizmus a zodpovednosť. Bude vedieť kultivovane argumentovať, formulovať vlastné filozofické otázky a hlavne ich riešiť v živote a profesionálnej praxi v súčasnej znalostnej spoločnosti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Filozofia ako veda a systém. Teoretická a praktická filozofia.
Európska a Ázijská tradícia vo filozofickom myslení a ich špecifiká.
Filozofia vedy a techniky. Praxeológia a filozofia projektovania a plánovania.
Filozofia mysle a vedomia, logiky a jazyka.
Filozofická antropológia.
Filozofia a kultúra. Estetika v systéme filozofických vied.
Sociálna a politická filozofia.
Filozofia náboženstva.
Etika v informačnej spoločnosti
Environmentálna filozofia. Zodpovednosť technologického myslenia a rozhodovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. 377 s. ISBN 80-7178-804-X.
GÁL, E. Za zrkadlom moderny. Bratislava : Archa, 1991. 320 s. ISBN 80-7115-025-8.
STÖRIG, H J. -- PETŘÍČEK, M. Malé dějiny filosofie. Kostolní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-2.
ŠPIRKO, D. Základy environmentálnej filozofie. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 148 s. ISBN 80-227-1232-9.
CAHN, S M. Classics of western philosophy. Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1985. 1094 s. ISBN 0-915145-93-6.
BEDAU, M A. -- HUMPHREYS, P. Emergence: Contemporary Readings in Philosophy and Science. Massachusetts : The MIT Press, 2008. 464 s.
THIROUX, J P. Philosophy: Theory an Practice. New York : Macmillan Publishing Company, 1985. 563 s. ISBN 0-02-419910-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na 13 dvojhodinových prednášok.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: