18. 7. 2019  1:08 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_FILOZOF - Filozofia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_FILOZOF
Názov predmetu: Filozofia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Filozofia ako veda a systém. Teoretická a praktická filozofia.
Európska a Ázijská tradícia vo filozofickom myslení a ich špecifiká.
Filozofia vedy a techniky. Praxeológia a filozofia projektovania a plánovania.
Filozofia mysle a vedomia, logiky a jazyka.
Filozofická antropológia.
Filozofia a kultúra. Estetika v systéme filozofických vied.
Sociálna a politická filozofia.
Filozofia náboženstva.
Etika v informačnej spoločnosti
Environmentálna filozofia. Zodpovednosť technologického myslenia a rozhodovania.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: