21. 7. 2019  21:46 Daniel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_UPR-PRAV - Úprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidencia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Úprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidencia
Kód predmetu: B_UPR-PRAV
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: JUDr. Jarmila Machajdíková (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti základných právnych noriem v oblasti právnej úpravy k nehnuteľnostiam; pojem nehnuteľnosti, druhy nehnuteľností a ich evidencia. Oboznámi sa
s právnou úpravou evidencie nehnuteľností (katastrálny zákon), zásadami katastrálneho konania
a jeho organizáciou.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – prehľad právnej úpravy.
Subjekty vlastníckeho práva.
Evidencia nehnuteľností.
Kataster nehnuteľností, vývoj a úloha katastra.
Základy katastrálneho konania,
Konanie pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTEFANOVIČ, M. Pozemkové právo. Bratislava: Eurounon, 2006.
Pozemkové úpravy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. ISBN 978-80-552-0426-0.
Ústava Slovenskej republiky. Stručný komentár. Bratislava : AMOS, 1992. 92 s.
Občiansky zákonník. Bratislava : Eurounion, 1994. 706 s. ISBN 80-85568-38-1.
Zákon č. 162/1995 Z. z.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- ZÚBKOVÁ, M. Economic aspects of Sustainable development of built environment in Europe. Germany :Frankfurt am Main : MCDP International UG, 2013. 230 s. ISBN 978-3-9810884-2-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je členený na 13 jednohodinových prednášok a 13 jednohodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: