20. 7. 2019  10:31 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_UPR-PRAV - Úprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidencia (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_UPR-PRAV
Názov predmetu: Úprava práv k nehnuteľnostiam a ich evidencia
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Spôsoby nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – prehľad právnej úpravy.
Subjekty vlastníckeho práva.
Evidencia nehnuteľností.
Kataster nehnuteľností, vývoj a úloha katastra.
Základy katastrálneho konania,
Konanie pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: