16. 7. 2019  4:00 Drahomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PRIREA - Princípy realitného trhu a developerský proces (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PRIREA
Názov predmetu: Princípy realitného trhu a developerský proces
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: priestorové plánovanie - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priestorové plánovanie (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktivita na seminároch
spracovanie prípadovej štúdie na konkrétne územie
ukončenie predmetu: skúška (písomná, kritérium úspešnosti = min. 56%)

 
Výsledky vzdelávania:
Získanie teoretických a vedomostí z oblasti prípravy a riadenia developerských projektov, využitie konkrétnych finančných nástrojov pri tvorbe business plánu, praktická aplikácia teoretických vedomostí pri spracovaní prípadovej štúdie na konkrétne územie.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a rodzdelenie trhu nehnuteľností.
Charakteristika území - greenfield, brownfield, blackfield.
Financovanie developerských projektov.
Developerský proces v kontexte priestorového plánovania.
Úloha územného plánu v príprave a riadení developerských projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study).
Ukazovatele intenzity využitia územia a ich použitie na výpočet kapacít v danom území.
Riziká pri príprave developerských projektov.
Ekonomické zhodnotenie developerského projektu
Spracovanie prípadovej štúdie na konkrétne územie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
IVANIČKA, K. Trh nehnuteľností a developerský proces. Bratislava: STU Bratislava, 2007. ISBN 978-80-227-2661-0.
ŠPIRKOVÁ, D. -- IVANIČKA, K. -- FINKA, M. Bývanie a bytová politika: Vývoj, determinanty rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3173-7.
ŠPIRKOVÁ, D. The Brownfield reuse of river waterfront in Bratislava. In TIRA, M. -- IVANIČKA, K. -- ŠPIRKOVÁ, D. -- FINKA, M. -- PETRÍKOVÁ, D. Industrial Urban Land Redevelopment : COST action TU0602. Maggioli Editore, 2011, s. 107--114. ISBN 978-88-387-6089-1.
ŠPIRKOVÁ, D. -- ZAJACOVÁ, J. Trh nehnuteľností - finančné a právne nástroje. Bratislava : Statis, 2010. 167 s. ISBN 978-80-85659-62-7.
GOLEJ, J. Územie a developerský proces. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 154 s. ISBN 978-80-227-3818-7.
ADAMUŠČIN, A. -- ĎURIŠOVÁ, J. Trh kancelárskych priestorov - teória a prax. Bratislava: Devin printing house, 2011. 230 s. ISBN 978-80-89493-07-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
72,2 %14,8 %9,6 %2,6 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Andrej Adamuščin, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: