20. 7. 2019  11:50 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_PRIREA - Princípy realitného trhu a developerský proces (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_PRIREA
Názov predmetu: Princípy realitného trhu a developerský proces
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Charakteristika a rodzdelenie trhu nehnuteľností.
Charakteristika území - greenfield, brownfield, blackfield.
Financovanie developerských projektov.
Developerský proces v kontexte priestorového plánovania.
Úloha územného plánu v príprave a riadení developerských projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti (Feasibility Study).
Ukazovatele intenzity využitia územia a ich použitie na výpočet kapacít v danom území.
Riziká pri príprave developerských projektov.
Ekonomické zhodnotenie developerského projektu
Spracovanie prípadovej štúdie na konkrétne územie


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: