20. 7. 2019  1:28 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B_TMVMK - Teoreticko-metodologické východiská manažmentu krajiny (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: B_TMVMK
Názov predmetu: Teoreticko-metodologické východiská manažmentu krajiny
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Tvorba, rekonštrukcia, plánovanie a manažment urbánnych a krajinných prostredí, špecifiká, všeobecné podmienky a východiská (dotácia 2/0)
 
a.vývoj parkovej a krajinárskej tvorby, prírodná a kultúrna krajina, ochrana a tvorba krajiny
b.základné nástroje a metódy krajinnej architektúry a krajinného plánovania
c.metodické princípy krajinárskej tvorby a krajinného plánovania
d.technologické a konštrukčné aspekty a kompozično-estetické východiská krajinárskej tvorby
e.špecifické úlohy krajinnej architektúry a krajinného plánovania v sídelnom prostredí a v mimosídelnom prostredí
f.územné plánovanie ako nástroj ochrany a tvorby krajiny


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: