17. 7. 2019  0:44 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_STAT-SK - Štátna skúška (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Štátna skúška
Kód predmetu: I_STAT-SK
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
preverenie schopnosti integrovať získané vedomosti v oblasti teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Preverenie schopnosti integrovať vedomosti z prierezových a participujúcich disciplín v rámci teórie a metodológie priestorového plánovania
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: štátna skúška
 
Metódy a kritériá hodnotenia: komisionálna ústna skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: