18. 7. 2019  1:09 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I_STAT-SK - Štátna skúška (ÚM - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: I_STAT-SK
Názov predmetu: Štátna skúška
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Preverenie schopnosti integrovať vedomosti z prierezových a participujúcich disciplín v rámci teórie a metodológie priestorového plánovania


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: