17. 7. 2019  10:28 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_P-I - Dizertačný projekt - PP I (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Názov predmetu: Dizertačný projekt - PP I
Kód predmetu: D_DP_P-I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľubomír Jamečný, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (skúšajúci)
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce so zameraním na rešeržnú prácu, definovanie cieľov, hypotéz a metodiky práce
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je podpora systematickej práce na dizertačnom projekte vrátane využitia adekvátnych metód vedeckej práce vo vzťahu k jednotlivým fázam spracovania dizertačnej práce
- zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry;
- vytýčenie cieľa a metód výskumu;
- vlastná realizácia výskumu a spracovanie jeho výsledkov
- popis postupu a dosiahnutých výsledkov;
- diskusiu o ich využití vo vedeckom poznaní, ďalšom výskume alebo praxi;
- vyhodnotenie dosiahnutia cieľov a závery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŽOVÁ, D. Nové perspektívy sídelnej zelene: + titulná fotografia (4.strana obálky). Životné prostredie, s. 199--202. ISSN 0044-4863.
GAŽOVÁ, D. Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny. In KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. Krajinné plánovanie. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010, s. 174--181. ISBN 978-80-227-3354-0.
GAŽOVÁ, D. Zásady tvorby krajiny v kontaktových periférnych zónach. Landscape planning in Urban Fringe Areas. In DOHNÁNY, B. -- VODRÁŽKA, P. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes. Bratislava: FA STU- ROAD, 2000, s. 201--213. ISBN 80-88999-05-7.
FINKA, M. Interdisciplinárne aspekty vývoja priestorovej kvality systémov osídlenia.: (Interdisciplinary Aspects of Spatial Quality Development in Settlement Systems). Bratislava : FA STU- ROAD, 2001. 165 s. ISBN 80-88999-09-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: