20. 7. 2019  7:22 Iľja
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_DP_P-I - Dizertačný projekt - PP I (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu: D_DP_P-I
Názov predmetu: Dizertačný projekt - PP I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Seminár k dizertačnému projektu - fáza spracovania práce I. (dotácia 0/12)
 
a.Zhodnotenie súčasného stavu vedeckého poznania skúmanej problematiky s komentovaným prehľadom vedeckej literatúry;
b.Vytýčenie cieľa a metód výskumu;


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: