5. 8. 2020  15:36 Hortenzia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D_EO - Ekonomika odvetvia (ÚM - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Ústav manažmentu STU
Kód predmetu:
D_EO
Názov predmetu:
Ekonomika odvetvia
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov), skúška-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Ekonomika SR a jej postavenie v rámci Európskej únie. Konkurenčná schopnosť ekonomiky a jej ukazovatele.
• Vplyv inovácií na výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Štruktúra ekonomiky SR, jej vývoj a štrukturálne zmeny.
• Charakteristika odvetvia a jeho vývoj. Postavenie odvetvia v štruktúre ekonomiky
• Vplyv odvetvia na ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Úloha štátu pri rozvoji odvetvia
• Informatizácia spoločnosti a eGovernment. Podnikanie firiem


Poslednú zmenu urobil Ing. Štefan Tar dňa 29. 06. 2018.

Typ výstupu: