Sep 24, 2020   10:21 p.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-EX_TZ
Názov predmetu:
Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia40 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester:
technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa oboznámia s výrobcami, výrobkami a odbornými skúsenosťami pri voľbe, výpočte, návrhu a posudzovaní technických zariadení z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie. Zároveň absolvujú odborné školenia a semináre vo vybraných renomovaných firmách pôsobiacich na Slovensku alebo v štátoch Európskej únie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná vyučujúcim.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 267

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Ján Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Type of output: