21. 2. 2020  19:51 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Exkurzia
Kód predmetu: I1-EX_TZ
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa oboznámia s výrobcami, výrobkami a odbornými skúsenosťami pri voľbe, výpočte, návrhu a posudzovaní technických zariadení z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie. Zároveň absolvujú odborné školenia a semináre vo vybraných renomovaných firmách pôsobiacich na Slovensku alebo v štátoch Európskej únie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná vyučujúcim.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: