Jan 21, 2020   10:23 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus I1-ENAB - Environmentálny audit budov (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ENAB
Názov predmetu: Environmentálny audit budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. uznania zadania vyučujúcim:
o kompletné zadanie odovzdané
o ovládanie problematiky zadania
o údaje v súlade so zadávacím hárkom,
Percentuálne hodnotenie:
. každé zadanie má pridelné maximálne percentá, ktoré študenti múžu získať
o ak je zadanie odovzdané po termíne odpočíta sa 5% každým týždňom
o nedodržanie podmienok "Fair Play" = "FX"
2. udelenia klasifikovaného zápočtu:
o maximálne 3 ospravedlnené absencie
o uznané a podpísané všetky zadania vyučujúcim
o kompletné zadanie odovzdané najneskôr do 2 týždňov od jeho zadania!!! a zároveň
v „ZÁPOČTOVOM“ týždni musia byť odkonzultované už VŠETKY ZADANIA, v opačnom prípade
budete musieť opakovať predmet o 1 rok neskôr
o všetky zadania odovzdané v obálke s identifikačnými údajmi.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so všeobecnými zásadami environmentálneho auditu, spôsobmi a princípmi hodnotenia, zostavenia protokolu auditu. Oboznamuje študentov so základnými platnými domácimi a zahraničnými normami a nariadeniami.
 
Stručná osnova predmetu:
• Úvod do problematiky Environmentálny audit budov
• Environmentálny audit budov – základné požiadavky, pokyny, postupy, manažérstvo,
protokol
• Environmentálny audit - slovenské a európske kritériá (STN, EN, ISO, ASHRAE)
• Požiadavky na "Zelené" budovy
• Medzinárodné systémy hodnotenia (napríklad LEED,EcoCity, BREAM etc.)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COPLÁK, J. -- PIFKO, H. -- GREGOROVÁ, J. -- RAKŠÁNYI, P. -- KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. -- ŠABÍKOVÁ, J. -- VITKOVÁ, Ľ. -- IVANIČKA, K. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava : Road, 2009. 132 s. ISBN 978-80-88999-37-9.
RAKŠÁNYI, P. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava: ROAD, 2009. 132 s. ISBN 978-80-88999-37-9.
SCHUBERT, U. Ecocity: Book I. A better place to live /2002-2005. Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005. 106 strany. ISBN 3-200-00421-5.
Ecocity: Book II. How To Make It Happen. Vienna : Vienna University of Economics and Business, 2008. 82 s. ISBN 978-3-200-01223-3.

Odporúčaná:
STN EN 15 251/2008. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Bratislava, SUTN, 2008. 44 s.
STN ISO 14050/2000. Environmentálne manažérstvo. Slovník. Bratislava, SUTN, 2000, 15 ss.
Z.z. č.259/2008. Nariadenia vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov. Bratislava, SÚTN, 2008. 11 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
71,4 %21,4 %7,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Šabíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: