Feb 18, 2020   10:00 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus I1-MVVKC - Metódy výskumu vo vetraní, klimatizácii a chladení (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MVVKC
Názov predmetu: Metódy výskumu vo vetraní, klimatizácii a chladení
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si princípy technických meraní pre overenie vyprojektovaných vzduchotechnických zariadení v stavebnom diele podľa zákonov definujúcich určujúce fyzikálne javy
 
Stručná osnova predmetu:
• Meracie prístroje a prístrojová technika.
• Základné fyzikálne faktory vo vzduchotechnike. Vlhkosť. Teplo. Rýchlosť prúdenia vzdušniny. Tlak.
• Určenie časovej a priestorovej zmeny produkcie škodlivín, problematika stanovenia výpočtových hodnôt.
• Kritériá podobnosti pri prenose tepla.
• Základy modelovania vo vetracej technike.
• Vizualizácia, prúdenie vzduch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZÉKYOVÁ, M. -- FERSTL, K. -- NOVÝ, R. Větrání a klimatizace. Bratislava : Jaga, 2006. 359 s. ISBN 80-8076-037-3.
CIHELKA, J. Vytápění, větrání a klimatizace. Praha : SNTL, 1985. 648 s.
SZÉKYOVÁ, M. Technické zariadenia budov III: Vetranie a klimatizácia - Ateliérová tvorba a cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 272 s. ISBN 80-227-2373-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

ABCDEFX
69,5 %13,6 %8,5 %5,1 %3,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Peter Leimberger (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: