Dec 14, 2019   9:32 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus I1-PTZB - Požiarnotechnické zariadenia budov (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PTZB
Názov predmetu: Požiarnotechnické zariadenia budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa riešia zadania a píšu sa dva písomné testy. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, testy po 5%, skúška 70%.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet prehlbuje vedomosti študentov z problematiky protipožiarnej ochrany budov. Zameriava sa na princípy návrhu aktívnych prostriedkov – stabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod dymu a tepla a elektrickej požiarnej signalizácie. Popisuje fyzikálne aj zjednodušené princípy návrhu. Prehlbuje vedomosti z oblasti hydrauliky, prirodzeného a núteného vetrania.
 
Stručná osnova predmetu:
• Prostriedky protipožiarnej ochrany budov – pasívne a aktívne prostriedky. Základná charakteristika a koncepcia návrhu aktívnych prostriedkov.
• Stabilné hasiace zariadenia (SHZ). Vodné automatické sprinklerové SHZ. Drenčerové SHZ. Vodná clona.
• Návrh zdrojov vody, potrubnej siete, ovládacích zariadení a koncových prvkov (kropiacich a drenčerových hlavíc). Hydraulické posúdenie sústavy – použitie Hazen- Wiliamsovej rovnice.
• Špeciálne SHZ. Plynové, penové a práškové SHZ.
• Elektrická požiarna signalizácia (EPS). Koncepcia návrhu jednotlivých súčastí EPS.
• Zariadenia na odvod dymu a tepla (ZODT). Princípy prirodzeného a núteného odvodu dymu a tepla z halových objektov.
• Vetranie chránených únikových ciest.
• Ochrana budov pre šírením požiaru vzduchotechnickými zariadeniami.
• Požiarnotechnické zariadenia budov a súvislosti so stavebným riešením budovy. Riešenie potrubných prestupov požiarne deliacimi stavebnými konštrukciami. Komíny.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUCBEL, J. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 278 s. ISBN 80-227-1877-7.
VALÁŠEK, J. -- PERÁČKOVÁ, J. -- ŽABIČKA, Z. -- BEŇO, S. -- KABELE, K. Zdravotnotechnické zariadenia budov . Bratislava: Jaga, 2005. 350 s. ISBN 80-8076-013-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
37,5 %8,3 %25,0 %16,7 %12,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: Ing. Taťjana Jánošková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: