Jul 23, 2019   1:05 p.m. Oľga
Academic information system

Course syllabus I1-GLB - Globalizácia (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-GLB
Názov predmetu: Globalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test,seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom ucelené poznatky o prebiehajúcom procese globalizácie, vrátane informácií o jej pozitívnych i negatívnych dôsledkoch, s akcentom na politologický prístup. Získané poznatky im pomôžu orientovať sa v otázkach svetového vývoja i vývoja u nás doma a v súlade s tým využívať vedomosti získané počas štúdia po nástupe do praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Globalizácia svetového vývoja ako zákonitý proces vývoja ľudskej civilizácie.
Charakteristika súčasného vývoja vo svete, jeho pozitíva a sprievodné krízové javy v dokumentoch svetového spoločenstva -- najmä Miléniový summit v roku 2000.
Globalizácia, civilizácia a kultúra -- vzájomné súvislosti.
Rozvoj vedy a techniky v podmienkach globalizácie -- očakávania a možnosti.
Sociálne a environmentálne súvislosti a dôsledky globalizácie.
Ekonomický rast, liberálny trh a globalizácia.
Trvalo udržateľný rozvoj -- východisko zo súčasnej environmentálnej krízy.
Konzumizmus a extrémny individualizmus -- komplikácie riešenia krízových civilizačných javov.
Úlohy a možnosti politiky pri riešení civilizačných problémov -- nové javy v oblasti politiky.
Politické inštitúcie, najmä štát, v podmienkach prebiehajúcej globalizácie.
Politické strany v podmienkach prebiehajúcej globalizácie.
Občianska spoločnosť v podmienkach prebiehajúcej globalizácie.
Fenomén terorizmu v podmienkach prebiehajúcej globalizácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RYBÁRIK, J. Humanizácia a životné prostredie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. 165 s. ISBN 978-80-227-2591-0.
RYBÁRIK, J. -- LYSÝ, J. -- KONEČNÝ, S. Politológia: Vybrané základné kapitoly pre technikov. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 153 s. ISBN 80-227-2216-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 206

ABCDEFX
73,3 %16,0 %2,9 %5,8 %2,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Júlia Baranová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Ing. Júlia Baranová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: