Oct 16, 2019   9:52 a.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus IV1-RR1 - Rozvoj regiónov 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-RR1
Názov predmetu: Rozvoj regiónov 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o fungovaní verejne správy, získa základné informácie potrebné pre kontrolu činností samosprávy a zabezpečenie rozvoja obce.
 
Stručná osnova predmetu:
- História, štruktúra a činnosť verejnej správy v SR
- Nástroje verejnej politiky na úrovni územnej samosprávy
- Činnosti na úrovni samosprávy (prenesená a samostatná pôsobnosť)
- Hospodárenie obce – rozpočet a majetok obce, jeho štruktúra, príprava a realizácia
- Rozvoj obcí (zvyšovanie príjmov obce, kontrola výdavkov, granty)
- Verejné obstarávanie
- Spolupráca medzi obcami
- Marketing (úradu) verejnej správy a nástroje participácie verejnosti a transparentnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Klimovský, Daniel. 2014. Základy verejnej správy. [Foundations of Public Administration.] 2nd ed. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-002-1.
NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8498-8.
NEMEC, Juraj a Mária MURRAY SVIDROŇOVÁ. E-Procurement in Self-Governing Regions in Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 321-335. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.321-335.
NEMEC, Juraj, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ a Mária SVIDROŇOVÁ. Co-creation in local public services delivery innovation: Slovak experience. Lex localis - journal of local self-government, Maribor, 2015, roč. 13, č. 3, s. 521-535. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/13.3.521-535(2015).
NEMEC, Juraj, Miroslav NEMEC a Marek PAVLÍK. Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life Science Journal, 2014, roč. 11/2014, č. 12, s. 537-541. ISSN 1097-8135.
VITÁLIŠOVÁ, K. 2015. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2015. 228 s. ISBN 978-80-557-0924-6.
Žárska E. et al. 2016 Verejná správa (Public Administration)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
0 %33,3 %0 %33,3 %33,4 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
JUDr. Janka Zajacová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: JUDr. Janka Zajacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: