Aug 26, 2019   2:47 a.m. Samuel
Academic information system

Course syllabus IV1-RR1 - Rozvoj regiónov 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: IV1-RR1
Názov predmetu: Rozvoj regiónov 1
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
- História, štruktúra a činnosť verejnej správy v SR
- Nástroje verejnej politiky na úrovni územnej samosprávy
- Činnosti na úrovni samosprávy (prenesená a samostatná pôsobnosť)
- Hospodárenie obce – rozpočet a majetok obce, jeho štruktúra, príprava a realizácia
- Rozvoj obcí (zvyšovanie príjmov obce, kontrola výdavkov, granty)
- Verejné obstarávanie
- Spolupráca medzi obcami
- Marketing (úradu) verejnej správy a nástroje participácie verejnosti a transparentnosti


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: